Kde nás můžete kontaktovat?

TC Mach, s.r.o., IČO: 26306301

Maničky 5, 616 00 Brno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 420 737 260 794

Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro vytvoření nabídky a plnění smluv, které s námi případně uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu k našemu dispečinku, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky nebo vytvořit nabídky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni. Údaje dále využíváme pro marketingové účely naší firmy – jako týdenní tipy, video tipy, tipy o topení, atd.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Informace o nabídkách uchováváme po dobu 5 let, protože někdy nedochází k uzavření smlouvy hned po nabídce a potřebujeme vědět, co jsme vám nabízeli. Informace o Vaší smlouvě nebo objednávce, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 15 let (z důvodů servisní činnosti). Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti, a z důvodů servisní činnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem na dispečinku, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než 2 roky, budou tyto Vaše osobní údaje smazány. Nikoliv však údaje týkající se monitorovaného zařízení.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít. 

Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu. 

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést. 

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace: 
I. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit; 
II. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování; 
III. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků; 
IV. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme. 

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí. 

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

 
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.